Zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione (muszą posiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne metki), a dokonując zwrotu należy przedstawić dowód zakupu (paragon) zwracanych produktów. Jeżeli nie ma Pan/Pani możliwości udania się do sklepu stacjonarnego Gold Butik przy ul. Dmowskiego 6, 88-100 Inowrocław, można skorzystać z opcji wysyłki na adres firmy tj.

Gold Butik

Angelika Bednarek

ul. Dmowskiego 6 

88-100 Inowrocław

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mogą w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu albo wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mają również prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

6. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświaczenie o odstąpieniu od Umowy Soprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

8. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane drogą pocztową bądź drogą elektroniczną na adres kontaktowy Sprzedawcy, podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany do     odesłania odebranych Produktów na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. Odesłanie Produktów powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwróconych Produktów.

12. W przypadku gdy Klient, dokonując zakupu Produktu, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia takiego Produktu, który jest oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kwoty różnicy pomiędzy najtańszym sposobem dostawy, a tym sposobem dostawy, który został wybrany przez Klienta.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, za pomocą jakiego Klient dokonał płatności, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy

14. Koszty bezpośredniego zwrotu zakupionego Produktu obciążają Klienta.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

16. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz zwrotu dostępny jest w formie załącznika w zakładce "REGULAMIN"