Polityka Prywatności Sklepi Internetowego Just Unique

 

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową oraz korzystasz z naszego sklepu internetowego, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Działamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 

1.Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Angelika Bednarek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem ul. Dmowskiego 6, 88-100 Inowrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5562651633, REGON: 340444417 .

 

2.Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący, wybrany przez Ciebie sposób:

 • listownie, wysyłając korespondencję pod adres: Just Unique ul. Dmowskiego 6, 88-100 Inowrocław
 • e-mailowo, wysyłając korespondencję pod adres: biuro@justunique-sklep.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer:  + 48 531 972 403

 

3.Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sytuacji gdy: 

 • wchodzisz na stronę internetową naszego sklepu (zwanej przez nas dalej Stroną), 
 • kupujesz coś w ramach naszego sklepu internetowego (który nazywamy w dalszej części Sklepem), 
 • zapisujesz się na newsletter,
 • kontaktujesz się z nami.

 

Dlatego też chcemy poinformować Cię o tym w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe w każdej z tych sytuacji:

 

 1. Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę www.justunique-sklep.pl i przeglądasz znajdujące się na niej treści, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania ze Strony przez osoby odwiedzające oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących Strony. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania Strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania Strony internetowej czy też przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

 

 1. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych podanych na naszej Stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

 

 1. Jeżeli dokonujesz zakupu naszych produktów w ramach Sklepu, dostępnego na naszej Stronie lub zakładasz konto użytkownika w ramach Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • w celu zawarcia oraz wykonania postanowień umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy nami a Tobą, w tym w szczególności umożliwienia Ci korzystania z konta klienta, dokonania zamówienia produktu, dostawy i realizacji płatności, jak również ewentualnych dodatkowych działań związanych z procesem zakupu, w zakresie i na zasadach określonych w naszym regulaminie – prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na nas na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora, a tym samym dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

 1. Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter lub wyrażasz chęć otrzymywania informacji marketingowych lub produktowych przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. umożliwienie zapisu na newsletter i wysyłkę takiego newslettera lub informacji marketingowych bądź produktowych. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, pozyskujemy takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. 

 

 

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

 

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • Podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe –platforma sklepu prestashop, administrator serwera cyberfolks,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne (Google Analytics) - Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, znajdujące się w umowie zawartej pomiędzy Google Ireland Ltd. oraz Google LLC,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie – DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie – jeżeli dokonujesz zamówienia produktów za pośrednictwem naszego Sklepu, Twoje dane będą przekazane takiemu podmiotowi w celu umożliwienia realizacji dostawy,
 • podmiotom, które świadczą na nasza rzecz usługi pośrednictwa w płatnościach - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Krajowy Integrator Płatności S.A., Plac Andersa 3, 61-894 Poznań (TPay) – jeżeli dokonujesz zamówienia produktów za pośrednictwem naszego Sklepu.

 

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług:

 • jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą Stronę, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze Strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Stronie lub skontaktowała się telefonicznie albo za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • jeżeli jesteś osobą, która zaakceptowała regulamin i posiada konto w ramach Strony, Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu – przez okres do upływu 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystanie z naszej usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń. Dotyczy to również przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą reprezentującą naszego Klienta,
 • jeżeli dokonujesz zakupu naszych produktów w ramach Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonałeś takiego zakupu,
 • jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych.

 

6. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 

Prawo dostępu do danych

 

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebuję już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane w związku z udzieloną przez Ciebie zgoda, masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu.

 

 

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy dotyczącej dokonania zakupów w Sklepie, brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.